Thuốc xử lý đất trồng cây HiddenCard 250ec

Phòng trừ ngăn cản nấm bệnh trong đất xâm nhiễm bộ rễ cây, phòng trị rệp sáp gốc, tuyến trùng, ve sầu, sùng đất, ốc sên, ốc nhớt, mối hại trong đất trồng cây Hidden Card 250ec, là hỗn hợp… Đọc Tiếp